Algemene verkoopsvoorwaarden


Alle overeenkomsten worden beheerst door de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden, die aan de koper ter kennis werden gebracht voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met BV NEBBOLLIO (maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Mechelsestraat 87 en BTW/ KBO (BE) 0799.341.960 - info@convento.be). De koper verklaart expliciet deze algemene verkoopsvoorwaarden dienvolgens goed te kennen en uitdrukkelijk te aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst. Alleen bijzondere voorwaarden die schriftelijk vastgesteld en voorafgaandelijk uitdrukkelijk werden overeengekomen tussen BV NEBBOLLIO en de koper kunnen van deze algemene verkoopsvoorwaarden afwijken. Huidige algemene verkoopsvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door BV NEBBOLLIO worden gewijzigd, zonder dat de koper hier voorafgaand wordt over ingelicht. Op lopende overeenkomsten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

1. Offerte

Alle offertes van BV NEBBOLLIO zijn vrijblijvend en houden geen enkele verbintenis in. De bestellingen, rechtstreeks dan wel door tussenkomst van agenten of vertegenwoordigers geplaatst, worden slechts definitief nadat ze schriftelijk door BV NEBBOLLIO bevestigd en ondertekend worden. Alle verbintenissen, aangegaan door vertegenwoordigers, agenten, makelaars of andere tussenpersonen van BV NEBBOLLIO , worden slechts bindend na schriftelijke bevestiging door BV NEBBOLLIO. 

2. Levering

Alle bevestigde bestellingen bij BV NEBBOLLIO  worden met de nodige spoed uitgevoerd. De leveringstermijnen worden echter enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden BV NEBBOLLIO geenszins. Vertraging in de levering geef dan ook geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Alle (extra) vervoers-, leverings- of portokosten, taksen en invoerrechten zijn voor rekening van de koper, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst.

3. Klachten

Alle klachten met betrekking tot of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk en uiterlijk binnen de 7 dagen gebeuren en dienen door BV NEBBOLLIO uitdrukkelijk aanvaard te worden. In geval van tijdige en gegronde klachten behoudt BV NEBBOLLIO zich het
recht voor de gebrekkige levering terug te nemen en te voorzien in een nieuwe levering van hetzelfde of een gelijkwaardig product zonder betaling van enige schadevergoeding.

4. Betaling

Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van BV NEBBOLLIO betaalbaar te Leuven binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf factuurdatum.
Alle incasseringskosten vallen ten laste van de koper. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 10% per jaar van het factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 125,00 als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningkosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Het niet-betalen van een factuur op haar vervaldag maakt tevens alle andere, door de koper gebeurlijke verschuldigde sommen, onmiddellijk opeisbaar. Bovenstaande bedragen zullen ook ten laste komen van BV NEBBOLLIO in geval BV NEBBOLLIO met betrekking tot de offertes, bestellingen of overeenkomsten bepaalde, niet-betwiste, bedragen zou verschuldigd zijn.
Bij niet-betaling behoudt BV NEBBOLLIO zich tevens het recht voor om verdere uitvoeringen stop te zetten. Bovendien behoudt BV NEBBOLLIO zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte. Alle gedeeltelijke betalingen door de koper zullen in eerste instantie toegerekend worden op de openstaande interesten en schadebedingen en vervolgens op de hoofdsom van de oudste facturen.

5. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van BV NEBBOLLIO. Dit eigendomsvoorbehoud verwijst uitdrukkelijk naar de toepassing van de artikelen XX.194 en 201 WER en de bepalingen van de artikels met betrekking tot het pandrecht onder Titel XVII. “Zakelijke zekerheden op roerende goederen” Oud Burgerlijk Wetboek.
Het risico gaat uitdrukkelijk over op de koper van bij de contractsluiting. De risico-overdracht wordt bij verzendingen aan consumenten uitgesteld tot moment van de consument of een door de consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

6. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van BV NEBBOLLIO is beperkt tot maximaal de waarde van de geleverde producten, ongeacht de hoegrootheid van de schade, waarbij de waarde van de producten wordt bepaald op de verkoopfactuur, exclusief BTW, transportkosten en /of andere rechten.

7. Einde–ontbinding van de overeenkomst 

Wanneer BV NEBBOLLIO ten gevolge van overmacht, staking en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan worden geëist. BV NEBBOLLIO behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement,
gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke substantiële wijziging aan of in de juridische of feitelijke toestand van de koper.

8. Bevoegdheid- toepasselijk recht

Voor alle geschillen en betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Vlaams-Brabant, Afdeling Leuven, met inbegrip van kort geding, bevoegd. Alle rechtsverhoudingen worden beheerst door het Belgisch recht.

9. Onafhankelijkheid

De nietigheid van een bepaling of van een deel ervan brengt niet de nietigheid van alle overige
bepalingen vervat in deze algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee.

10. Privacy

BV NEBBOLLIO verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.